Resurs 2

CinemAfricas årsmöte 2022

Sunday 22/5 16.00

Välkommen till CinemAfricas årsmöte 2022

 

 Plats: Bergsund strand 39 Datum: 22 Maj 2022 Tid: kl. 16:00

 

 

DAGORDNING

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av justerare och tillika rösträknare
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning och röstlängd
5. Föredragning av verksamhetsberättelse
6. Föredragning av årsredovisning inklusive balans- och resultaträkning samt förslag till resultatdisposition
7. Föredragning av revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om eventuella förslag från styrelsen och motioner
10. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. Val av ordförande, kassör och övriga styrelsemedlemmar
12. Fastställande av firmatecknare
13. Val av revisorer och valberedning
14. Övriga ärenden som anmälts till dagordningen
15. Mötets avslutande

För att delta krävs anmälan – Se länk

RSVP
- Formuläret kommer du till via
" BUY TICKET"

Buy Ticket

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners